🟥 #پزشک_عمومی 🧑‍💼👩‍💼

✅از  یک نفر #پزشک_عمومی با پروانه فردیس

💰 با حقوق ثابت و درصد

🏬 از #پروسیجرها در یک #مطب_پوست_ومو با لود ،

💫 دعوت به همکاری می‌گردد. آموزش رایگان در خصوص برخی از پروسیجر ها خواهد بود.

🩺 #پزشک_عمومی
🌏 #البرز

تلفن تماس
۰۹۳۶۶۹۹۵۵۷۳