اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

سرطان گلو در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است و تنها خطر آن دیگر سیگار کشیدن نیست و روابط جنسی و انتقال HPV باعث این مشکل شده

سرطان گلو در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است و روابط جنسی پرخطر ممکن است عامل آن باشند. سرطان گلو که به عنوان سرطان