صدور مجوز راه‌اندازی دوره پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در غنا

به گزارش معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، در راستای ماموریت دکتر مسعود ملکی بیرجندی قائم مقام معاونت بین الملل دانشگاه به کشور غنا، مجوز موقت راه اندازی...