پاتولوژی پایه رابینز ۲۰۱۷ ویرایش ۱۰

کتاب پاتولوژی پایه رابینز ۲۰۱۷ ویرایش دهم یا آسیب شناسی پایه رابینز (Basic Robbins Pathology 10th Edition) از خانواده کتاب های Robbins and Cortan است که اولین بار در سال ۱۹۷۱ به چاپ رسید. این کتاب متنی روان دارد که بررسی اصول آسیب شناسی یا پاتولوژی انسان می پردازد و در ۲۴ فصل جمع آوری شده است.

کتاب آسیب شناسی پایه رابینز بیشتر بر روی پاتوژنز و علائم بالینی بیماری ها تاکید دارد. در ویرایش دهم کتاب پاتولوژی پایه رابینز از تصاویر و نمودارهای جدیدتری استفاده شده که فهم پاتولوژی را آسان تر می کند.

از آنجایی که کتاب پاتولوژی رابینز کتابی قابل فهم و نسبتا خلاصه است، سالهاست که از منابع مهم دستیاری و پره اینترنی بوده و مناسب دانشجویان پزشکی و رزیدنت های پاتولوژی می باشد. این کتاب شامل ۲۴ فصل بوده که هم پاتولوژی اختصاصی و هم پاتولوژی عمومی را شامل می شود.

دریافت کتاب