اطلاعات تماس

کرمان ، بلوار قدس

ما همه روزه در دسترس هستیم
پزشکی

تعیین تکلیف جذب ۱۶۰ نخبه در هیات علمی دانشگاه ظرف مدت یک هفته

رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تعیین تکلیف جذب نخبگان در هیات علمی دانشگاه ها، گفت: فراخوان